Mga batas ng mga dating pamahalaan Sex phone chat in usa

posted by | Leave a comment

Noong Setyembre 21, 1972, demokrasya pa rin ang umiiral sa bansa. Kinahapunan, ayon sa salaysay ni Edicio de la Torre[1] noong 2009, isang protesta ang ginanap sa Plaza Miranda na siyang itinaguyod ng Concerned Christians for Civil Liberties. Hedman at John Thayer Sidel sa kanilang librong Philippine politics and society in the twentieth century: colonial legacies, post-colonial trajectories, pinamunuan ang protestang ito ng koalisyong binubuo ng higit tatlumpung samahang sibiko, relihiyoso, pangmanggagawa, pangmag-aaral, at aktibista na nakapagtipon ng halos 30,000 katao sa Plaza Miranda.

Maging sa kaniyang talaarawan, isinulat ni Pangulong Marcos noong Setyembre 14, 1972 na ipinaalam na niya sa militar na kaniyang itutuloy ang pagproklama ng batas militar.Gayunman, kahit sa ilalim ng awtoritarismo, ipinatupad ang Kodigo ng Pamahalaang Lokál ng 1983 (Batas Pambansa Bilang 337) na muling naghayag ng patakaran ng estado sa pagtiyak at pagtataguyod ng lokál na awtonomiya.Nang magwakas ang awtoritarismo noong 1986, pinagtibay ang Kodigo ng Pamahalaang Lokál ng 1991 nang may suporta ng Konstitusyong 1987 (Artikulo 10, Seksiyon 3): “Pagtitibayin ng Kongreso ang isang Kodigo ng Pamahalaang Lokál na magtatadhana ng isang estruktura ng lokál na pamahalaang higit na tumutugon at may-pananagutan sa pamamagitan ng isang sistema ng desentralisasyon.” Ateneo de Manila University - School of Government Pacific Ortiz Hall, Fr.Ang mga naunang pagtatangka sa lokál na awtonomiya ay hindi naging masaklaw at tiyak na tulad ng RA 7160, na maituturing na isang batas na panandang-bato sa bansang ito.Umiiral mula pa noong kolonyal na panahon ng mga Español at Americano ang isang sentralisadong estruktura ng pangangasiwang-pampolitika at nagpatúloy ito hanggang sa panahon makaraan ang independensiya, sa kabila ng pagpapasá ng maraming batas ukol sa pagkakaloob ng higit na awtonomiya sa mga lokál na pamahalaan.

Leave a Reply

Free chat fuck no sighn up